Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

Čl. I
Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetového obchodu je společnost HORVÁT servis, s. r. o. se sídlem Bánovská cesta 11 010 01 01 Žilina IČO: 47644273, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl: Sro, vložka č. 1. 61818/L, DIČ: 2024021164 (dále jen „prodávající“).
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží v nabídce prodávajícího uvedené na internetových stránkách internetového obchodu prodávajícího.

Čl. II
Definice některých pojmů

 1. Obchod: internetový obchod prodávajícího na adrese www.ekoteplo.sk
 2. Produkt nebo produkty: produkt nebo více produktů k prodeji uvedených v nabídce prodávajícího v obchodě.
 3. Kupující: spotřebitel nebo podnikatel, který nakupuje v Obchodě.
 4. Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Podnikatel: kupující – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, přičemž tento není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 6. Kupní smlouva: smlouva o koupi a prodeji výrobku mezi prodávajícím a kupujícím.

Čl. III
Uzavření kupní smlouvy

 1. Prodávající umožňuje uzavřít kupní smlouvu předáním objednávky kupujícího online prostřednictvím obchodu, který je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Žádost kupujícího o informace nebo dotaz e-mailem nebo telefonicky se nepovažuje za objednávku výrobku.
 3. Kupující nakupuje v Obchodě tak, že si vybere Produkty z nabídky na webových stránkách Obchodu a přidá je do nákupního košíku.
 4. Do okamžiku stisknutí tlačítka „Objednat s povinností platby“ má kupující možnost opravit zadané údaje a změnit sortiment vybraných produktů.
 5. Po zadání všech požadovaných údajů se kupujícímu zobrazí shrnutí objednávky („Dokončení“), ve kterém bude především uvedeno:
 6. Předmět objednávky (název, značka, velikost, počet kusů, barva výrobku atd.)
 7. Jednotková cena a celková cena vybraných produktů včetně DPH a případně dalších daní.
 8. Informace o nákladech na dopravu, poštovné, balné nebo jiné poplatky.
 9. Zvolený způsob platby
 10. Způsob a adresa dodání výrobků.
 11. Pro odeslání objednávky je nutné stisknout tlačítko „Objednat s povinností platby“.
 12. Všechny přijaté objednávky se považují za návrh na uzavření kupní smlouvy.
 13. Prodávající neprodleně potvrdí registraci objednávky kupujícího zasláním automatické odpovědi na e-mailovou adresu zadanou kupujícím ve znění „Vaše objednávka byla zaregistrována „. Tato automatická odpověď je čistě evidenční a její doručení Kupujícímu nezakládá kupní smlouvu.
 14. Pokud je produkt, na který se objednávka vztahuje, nedostupný, zašle prodávající kupujícímu e-mailovou zprávu o nedostupnosti produktu, resp. o předpokládané době dodání výrobku a o možnostech vyřízení objednávky (částečné vyřízení objednávky nebo zrušení objednávky). V ostatních případech zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy „Vaše objednávka byla přijata„.
 15. Dnem obdržení e-mailové zprávy „Vaše objednávka byla přijata “ je návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy přijat a kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena.
 16. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení Objednávky, pokud se z objektivních důvodů domnívá, že Objednávka může být předmětem protiprávního jednání, kterým se rozumí jakákoli činnost Kupujícího v rámci Obchodu, která není v souladu s právními předpisy.
 17. V případě, že prodávající není schopen z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti výrobků dodat výrobek kupujícímu ve lhůtě stanovené v těchto obchodních podmínkách (čl.IV odst.1 písm. d) VOP) nebo za dohodnutou kupní cenu, nabídne prodávající kupujícímu náhradní plnění nebo kupujícímu možnost zrušit objednávku zasláním e-mailu.
 18. Pokud Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení e-mailu o zrušení Objednávky Kupujícím na účet uvedený Kupujícím, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 19. Pokud Kupující nepřijme Prodávajícím nabízené náhradní plnění ve lhůtě stanovené Prodávajícím nebo Objednávku nezruší, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit a v případě, že Kupující již zaplatil Kupní cenu nebo její část, vrátí Prodávající Kupujícímu již zaplacenou Kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne doručení emailu o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu.

Čl. IV
Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající je povinen:
 2. dodat správný typ a množství objednaných výrobků za cenu, která byla uvedena v době podání objednávky kupujícím.
 3. dodávat pouze nové a vhodně zabalené výrobky, aby se zabránilo jejich poškození během přepravy.
 4. dodat výrobek na místo určené kupujícím a zaslat kupujícímu spolu s výrobkem veškeré doklady k výrobku (fakturu, formulář pro odstoupení od smlouvy, návod k použití v kodifikované podobě slovenského jazyka).
 5. dodat objednaný výrobek kupujícímu v termínu dodání dohodnutém telefonicky nebo e-mailem po uzavření kupní smlouvy;
 6. V případě dodání nesprávného typu výrobku nebo nesprávné barvy či velikosti dle objednávky kupujícího, neprodleně výrobek vyměnit, a není-li to možné, vrátit kupujícímu zaplacenou částku a uhradit kupujícímu náklady na balné a poštovné, které kupující prokazatelně uhradil při zaslání zásilky zpět.
 7. Prodávající je oprávněn:
 8. nezpracovat Objednávku, pokud Kupující uvede nesprávné nebo zjevně nepravdivé kontaktní údaje a nelze jej kontaktovat na e-mailové adrese nebo telefonním čísle uvedeném v Objednávce, a to ani při vynaložení přiměřeného úsilí.
 9. vyzvat kupujícího k převzetí výrobku ještě před uplynutím dodací lhůty.
 10. Kupující je povinen:
 11. při objednávce uvádět úplné a pravdivé informace.
 12. zaplatit kupní cenu za produkt podle zvoleného způsobu platby.
 13. převzít výrobek osobně nebo prostřednictvím oprávněné osoby, podepsat doklad o dodání výrobku a zaplatit za něj kupní cenu, která mu byla sdělena při jeho objednání.
 14. vyzvednout si dodaný produkt na místě, které jste si vybrali při objednávce.
 15. při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu a samotného výrobku.
 16. Pokud je nutné dodání výrobku opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího nebo pokud kupující bez relevantního důvodu výrobek nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodání výrobku.
 17. Kupující byl prodávajícím informován o tom, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu.

Čl. V
Ceny produktů

 1. Všechny ceny produktů jsou smluvní, aktuální a platné. Ceny jsou uvedeny v eurech a jsou konečné, tj. j. včetně DPH v platné sazbě a dalších příslušných daní a poplatků. To se nevztahuje na poplatky za dopravu, dobírku a náklady na komunikaci na dálku.
 2. Propagační ceny platí do vyprodání zásob propagačního produktu nebo po dobu stanovenou prodejcem.
 3. V případě slevové akce pořádané Prodávajícím v Obchodě se slevy nesčítají, pokud není v podmínkách slevové akce stanoveno jinak.

Čl. VI
Platební podmínky

 1. Není-li v odstavci 3 uvedeno jinak, může si kupující zvolit následující způsoby platby za objednané produkty:
 2. Platba předem, a to:
 3. bankovním převodem
 4. kreditní kartou
 5. Platba při převzetí výrobku
 6. v případě dodání výrobku prostřednictvím přepravce (tzv. dobírka) se platba provádí v hotovosti nebo platební kartou prostřednictvím terminálu.
 7. Pokud si kupující zvolí způsob platby předem, bude objednávka prodávajícím zpracována po připsání kupní ceny výrobků na bankovní účet prodávajícího.

Čl. VII
Doprava, poštovné a balné

 1. Kupující má možnost zvolit si doručení objednaného produktu na adresu, kterou uvedl v Objednávce.
 2. Prodejce zasílá výrobky po celé Slovenské republice i do zahraničí.
 3. Cena za poštovné a balné je účtována takto:
  – Doručení v rámci Slovenska – kurýrní služba zdarma.
  – Dodání v rámci České republiky: 10 eur bez DPH (12 eur s DPH)
 4. Náklady na poštovné a balné jsou kupujícímu vyčísleny při podání objednávky.

Čl. VIII
Nabytí vlastnictví a přechod rizika poškození výrobku

 1. Okamžikem převzetí výrobku v místě, které si kupující zvolil v objednávce, přechází vlastnické právo k výrobku na kupujícího.
 2. Nebezpečí škody na výrobku přechází na kupujícího v okamžiku, kdy výrobek od prodávajícího převezme.

Čl. IX
Odstoupení spotřebitele od smlouvy

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů.
 2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne:
 3. převzetí výrobku,
 4. v případě několika typů výrobků nebo dodávky několika částí od data přijetí poslední dodávky výrobku, nebo
 5. kdy výrobek převzala třetí osoba určená spotřebitelem.
 6. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit písemným prohlášením adresovaným prodávajícímu na korespondenční adresu dle těchto VOP nebo na e-mailovou adresu: servis@horvat.sk (do předmětu e-mailu doporučujeme uvést„Odstoupení od smlouvy„).
 7. Spotřebitel může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden v příloze č. 1. 1 z nich GTC. Použití šablony není povinné. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu písemně potvrdí spotřebiteli přijetí takového odstoupení od smlouvy. Pro zachování lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat písemné prohlášení podle předchozího odstavce tohoto článku nejpozději v den uplynutí lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy.
 8. V případě odstoupení od smlouvy výše popsaným postupem se kupní smlouva od počátku ruší.
 9. Prodávající vrátí všechny platby přijaté od spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.
 10. Prodávající vrátí přijatou platbu za výrobek stejným způsobem, jakým byl výrobek zaplacen, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným řešením. Spotřebitel může uvést číslo bankovního účtu, na který mu prodávající vrátí peníze. Spotřebitel nenese v souvislosti s tímto vrácením žádné další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel výrobek předá nebo prokáže, že výrobek odeslal.
 11. Spotřebitel zašle prodávajícímu výrobek, který od něj obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž výrobek nesmí být zničen nebo opotřebován. Lhůta bude zachována, pokud spotřebitel zašle vrácený výrobek před uplynutím 14denní lhůty na uvedenou adresu:

HORVÁT servis, s.r.o.
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

(doporučuje se uvést „Odstoupení od smlouvy“).

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení výrobku v případě odstoupení od kupní smlouvy (náklady na zaslání výrobku prodávajícímu), a to i v případě, že výrobek nelze vzhledem k jeho povaze vrátit poštou.

 1. Spotřebitel přebírá odpovědnost za jakékoli snížení hodnoty Výrobku v důsledku zacházení s Výrobkem jiným způsobem, než bylo zamýšleno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Čl. X
Alternativní řešení sporů

 1. Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil jeho reklamaci, nebo domnívá-li se, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na adresu: servis@horvat.sk).
 2. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví záporně nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 159/2006 Sb., o ochraně spotřebitele. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 3. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s podnikatelem je Slovenská obchodní inspekce a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov; Spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Spotřebitelé mohou využít platformu pro řešení sporů online, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/, a požádat o alternativní řešení sporu .
 4. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na spory mezi spotřebitelem a prodávajícím, které vyplývají ze spotřebitelské smlouvy nebo s ní souvisejí. Alternativní řešení sporů se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené na dálku.
 6. Orgán pro alternativní řešení sporů (ADRB) může návrh zamítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje 20,- EUR.
 7. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat poplatek za zahájení alternativního řešení sporu, a to až do výše 5 EUR včetně DPH.

Čl. XI
Zásady ochrany osobních údajů

 1. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů kupujícího jsou k dispozici zde: zásady ochrany osobních údajů.

Čl. XII
Záruka a reklamace

 1. Informace o odpovědnosti prodávajícího za vady, záruční době a postupu při podávání a vyřizování reklamací jsou uvedeny v reklamačním řádu, který je k dispozici zde.

Čl. XIII
Registrace v obchodě

 1. Nákup v obchodě nepodléhá registraci kupujícího. Registrace kupujícího v obchodě je dobrovolná.

Čl. XIV
Používání souborů cookie

 1. Soubory cookie jsou soubory obsahující malé množství dat, které obvykle odesílají webové stránky a zanechávají je v zařízení koncového uživatele (např. v počítači, chytrém telefonu, tabletu atd.).
 2. Obchod používá soubory cookie. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
 3. Správné fungování obchodu a zjednodušení postupu nákupu (např. zachování relace po přihlášení, uložení provedených nákupů, identifikace zákazníka);
 4. reklamní a marketingové akce;
 5. vytváření statistik návštěvnosti stránek obchodu a shromažďování informací o tom, jak jsou stránky obchodu využívány, za účelem zlepšení jejich struktury a obsahu.
 6. Všechny soubory cookie používané obchodem mohou být dočasné nebo trvalé. Dočasné soubory cookie tohoto typu se vymažou zavřením prohlížeče stránek obchodu, naopak trvalé soubory cookie se ukládají po ukončení používání stránek obchodu a slouží k ukládání informací, které usnadňují a urychlují pozdější přístup na stránky obchodu (heslo, přihlášení) a používání služeb obchodu.
 7. Kupující má právo kdykoli zablokovat používání souborů cookie a odstranit trvalé soubory cookie pomocí příslušného nastavení dostupného v internetovém prohlížeči. Podrobné informace o možnostech a způsobech práce se soubory cookie jsou standardně k dispozici na kartě Nápověda v nabídce prohlížeče.
 8. Blokování nebo omezení používání souborů cookie může zabránit správnému používání některých aplikací dostupných na stránkách obchodu.

Čl. XV
Podmínky používání webových stránek obchodu

 1. Webové stránky obchodu i jejich jednotlivé části jsou chráněny zákonem č. 185/2015 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským (dále jen „autorský zákon“).
 2. Kupující a uživatel je oprávněn prohlížet a stahovat materiály z webových stránek obchodu pouze pro osobní, nekomerční použití a za předpokladu, že všechna oznámení o autorských právech a vlastnických právech obsažená v původních materiálech a jakýchkoli kopiích materiálů zůstanou neporušena. Kupující a uživatel není oprávněn materiály z těchto webových stránek jakýmkoli způsobem upravovat, reprodukovat, veřejně vystavovat, předvádět, distribuovat nebo jinak používat pro veřejné nebo komerční účely. Použití materiálů zveřejněných na webových stránkách obchodu na jiných webových stránkách je bez předchozí dohody s prodávajícím zakázáno. Materiály na webových stránkách obchodu jsou chráněny autorskými právy. Neoprávněné používání materiálů z webových stránek Trade je porušením autorských práv, které má za následek občanskoprávní i trestněprávní odpovědnost.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo vyhlašovat a rušit nabídky nebo slevové akce a měnit ceny výrobků v Obchodě, aniž by tím byla dotčena práva nabytá Zákazníkem, včetně podmínek kupních smluv uzavřených před provedením změn.
 2. V případech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.
 3. Tyto VOP nevylučují ani neomezují žádná práva kupujícího, která mu náleží podle platných právních předpisů. Pokud jsou ustanovení těchto obchodních podmínek v rozporu s platnými zákony zajišťujícími práva kupujícího, mají přednost tyto zákony.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Pro právní vztah s kupujícím jsou závazné VOP účinné ke dni uzavření kupní smlouvy.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.10.2023.