Postup pro podávání stížností
internetového obchodu eshop.ekoteplo.sk

Obchodní společnost HORVÁT servis, s. r. o. Bánovská cesta 11 010 01 01 Žilina IČO: 47644273 (dále jen „prodávající“) vydává v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozovnu prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů tento Reklamační řád internetového obchodueshop.ekoteplo.sk (dále jen „Reklamační řád“).

Čl. I
Definice některých pojmů

Obchod: internetový obchod Prodávajícího umístěný na webové stránce eshop.ekoteplo.sk
Produkt nebo produkty: produkt nebo více produktů k prodeji uvedených v nabídce Prodávajícího v Obchodě.
Kupující: spotřebitel nebo podnikatel, který nakupuje v Obchodě.
Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Podnikatel: kupující – fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti, přičemž tento není spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Kupní smlouva: smlouva o koupi a prodeji výrobku mezi prodávajícím a kupujícím.

Čl. II
Úvodní ustanovení

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem uzavřenou distančním způsobem na základě elektronické objednávky a její akceptace za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách obchodu (dále jen „VOP“), které jsou k dispozici zde:
 2. Tento reklamační řád je součástí VOP.
 3. Pokud je kupujícím podnikatel, resp. osoba, která není spotřebitelem ve smyslu čl. § 2 písm. (a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se odpovědnost prodávajícího za vady řídí výhradně příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli záruku za jakost výrobku po dobu 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím, přičemž pro určení data převzetí výrobku se použije čl. III odst. 2 tohoto reklamačního řádu.

Článek III
Záruka

 1. Délka záruční doby je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží spotřebitelem v prodejně. Pokud je výrobek doručen kurýrní společností nebo Slovenskou poštou, začíná záruční doba běžet ode dne převzetí výrobku od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 2. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v reklamaci.
 3. Opotřebení charakteristické pro materiál nebo způsob použití se nepovažuje za vadu. Není vadou, pokud z povahy výrobku vyplývá, že jeho životnost je kratší než záruční doba.

Čl. IV
Odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Spotřebitel je povinen zásilku zkontrolovat, t. j. výrobek a jeho obal ihned po dodání. Zjistí-li kupující, že obal výrobku je mechanicky poškozen, je povinen to oznámit osobě, od které výrobek přebírá, a v její přítomnosti zkontrolovat stav výrobku. Spotřebitel není povinen převzít zásilku s poškozeným obalem.
 2. Spotřebitel je povinen ihned po převzetí zásilky, která nevykazuje mechanické poškození, zkontrolovat výrobek obsažený v obalu. Zjistí-li spotřebitel, že výrobek je vadný nebo poškozený, nebo že mu byl dodán v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou (např. jiná velikost, jiný typ výrobku apod.), je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.
 3. Před prvním použitím je spotřebitel povinen přečíst si návod k použití, pokyny k údržbě a další průvodní dokumentaci, kterou obdržel spolu s výrobkem.
 4. Prodávající neodpovídá za vady výrobku způsobené nesprávným používáním, neodbornou údržbou, neodborným zásahem, mechanickým poškozením výrobku způsobeným spotřebitelem nebo třetí osobou nebo za opotřebení způsobené běžným používáním zboží.

Čl. V
Podání žádosti

 1. Spotřebitel může podat žádost pomocí elektronického formuláře – stáhněte si elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy.
 2. Spotřebitel může reklamovaný výrobek zaslat prodávajícímu poštou, kurýrem nebo jej přinést osobně spolu s kopií daňového dokladu, který byl dodán spolu s výrobkem. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout výrobek zaslaný na dobírku.
 3. V případě osobní reklamace výrobku vystaví prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o reklamačním listu o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

Čl. VI
Vyřizování stížností

 1. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel právo na včasné, řádné a bezplatné odstranění vady. Spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku nebo, pokud se vada týká pouze součásti výrobku, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně výrobku nebo závažnosti vady.
 2. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí vážné obtíže.
 3. Vyskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku jako věci bez vady, má spotřebitel právo na výměnu výrobku nebo na odstoupení od smlouvy. Stejná práva má spotřebitel i v případě, že vady lze odstranit, ale spotřebitel nemůže zboží řádně užívat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.
 4. Pokud je vada neodstranitelná a nebrání řádnému užívání výrobku, má spotřebitel nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Na základě rozhodnutí spotřebitele o preferovaném způsobu vyřízení reklamace je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace v následujících lhůtách:
 6. Okamžitě,
 7. ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne podání stížnosti,
 8. v odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno komplexní technické posouzení stavu výrobku, do 30 dnů od data reklamace.
 9. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
 10. Po uplynutí reklamační lhůty má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 11. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 12. Práva z odpovědnosti za vady zanikají, pokud nebyla uplatněna v záruční době.

Čl. VII
Zvláštní ustanovení o vyřizování stížností, pokud je kupující podnikatelem

 1. Pokud je kupujícím podnikatel, resp. osoba, která není spotřebitelem ve smyslu čl. § 2 písm. (a) zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, se odpovědnost prodávajícího za vady řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – podnikatele do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Oznámení o odstoupení od smlouvy