Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. června 2016. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákon č. 101/2000 Sb. 18/2018 Sb. o ochraně údajů.
 2. Na správce se lze obracet s námitkami a žádostmi při uplatňování práv v oblasti ochrany osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy servis@horvat.sk.
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem:
  1. Prodej zboží zákazníkům a
  2. informování zákazníků o připravovaných a zveřejňovaných novinkách prostřednictvím pravidelných newsletterů.
 4. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů na základě právního titulu, kterým je plnění smlouvy. Provozovatel je oprávněn provádět přímý marketing zaměřený na registrované zákazníky zasíláním pravidelných newsletterů na základě svého oprávněného zájmu.
 5. Zpracování osobních údajů bude prováděno po dobu 10 let od data uzavření smlouvy se zákazníkem.

Pro účely zpracování údajů je zákazník subjektem údajů, který má následující práva:

 1. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, konkrétně proti zpracování prováděnému na základě oprávněného zájmu správce nebo prováděnému za účelem přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nemůže správce jeho osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.
 2. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud správce tyto osobní údaje zpracovává, vydá na žádost subjektu údajů potvrzení o zpracování osobních údajů v následujícím rozsahu: účely zpracování, kategorie subjektů údajů, příjemci, předpokládaná doba uložení, informace o právech subjektu údajů, informace o zdroji osobních údajů, existence automatizovaného rozhodování.
 3. Správce na žádost subjektu údajů vydá kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které si subjekt údajů vyžádá, může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.
 4. Subjekt údajů má právo na opravu osobních údajů, pokud o něm správce eviduje nesprávné osobní údaje. Současně má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 5. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud:
  1. již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů, pokud správce námitce vyhoví,
  3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  4. důvodem výmazu je splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
 6. Správce není povinen vyhovět žádosti o výmaz osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů subjektu údajů nezbytné pro :
  1. splnit povinnost uloženou provozovateli zákonem,
  2. pro účely archivace, vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud by právo na výmaz pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ztížilo dosažení účelů takového zpracování, nebo
  3. uplatnit právní nárok.
 7. Subjekt údajů má právo omezit zpracování osobních údajů, pokud:
  1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit,
  2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů žádá o omezení používání osobních údajů namísto výmazu,
  3. správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
  4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu správce, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 8. Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, což znamená právo přenést osobní údaje získané správcem na základě souhlasu jinému správci v běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je jejich zpracování prováděno automatizovaně.
 9. Subjekt údajů má právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domnívá, že byla porušena jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů.